§ 1. Definicje

 1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym;
 2. Sprzedawca – New-Sport Kamil Bieryło, ul. Śródleśna 18, 16-001 Ignatki-Osiedle, NIP: 542-295-41-73, REGON: 200878305
 3. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem „www.logic-games.pl/voucher” za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla Klientów sklepu Internetowego;
 5. Voucher – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, voucher elektroniczny uprawniający do rezerwacji usługi w Centrum Rozrywki Logic Games w Białymstoku.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Voucherów.
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Voucherów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu Internetowego;
 8. Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego www.logic-games.pl, w której widoczne są wybrane przez Klienta Vouchery do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych Zamówienia;
 9. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 10. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
 11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 3. Umowy za pośrednictwem Sklepu Internetowego mogą by zawierane przez osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Informacje o Voucherach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Informacja o cenie podawana na stronie www.logic-games.pl ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. 

§ 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Przed zakupem Voucheru w Sklepie internetowym Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz wszelkimi dodatkowymi informacjami o świadczonych przez Sprzedawcę usługach, regulaminach korzystania z poszczególnych usług, oraz formie wykorzystania voucheru zamieszczonymi na stronie www.logic-games.pl.
 2. Każdorazowy zakup na Stronie internetowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, Polityki prywatności i Polityki Cookies
 3. Każdorazowe zamówienie Voucherów na Stronie internetowej jest równoznaczne z akceptacją warunków świadczenia Usługi, zawartych w przedmiotowym dokumencie.
 4. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym www.logic-games.pl należy wypełni formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło, zaakceptować niniejszy Regulamin oraz wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia.
 5. Korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego jest bezpłatne.

§ 4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy dokonać wyboru Voucheru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Voucherów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie lub usuwanie z Koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych w zakresie wyboru Voucheru.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.

  Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawiera informacje dotyczące:

  * o zamówionego Voucheru,
  * o jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Voucherów,
  * o wybranej metody płatności,
  * o mail na który zostanie przesłany voucher elektroniczny.

 5. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z firmą New-Sport Kamil Bieryło Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 6. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 7. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.


§ 5. Sposób i warunki dostawy Voucheru

 1. Dostawa Voucherów realizowana jest drogą mailową odbywa się pod wskazany adres email podany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa w postaci pliku PDF załączonego do wiadomości e-mail realizowana jest automatycznie po dokonaniu zakupu. W przypadku braku wiadomości e-mail z voucherem elektronicznym prosimy o kontakt mailowy na kontakt@logic-games.pl

§ 6. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Voucherów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki) oraz wszelkie inne składniki.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen w dowolnym momencie.

§ 7. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze Sklepu Internetowego przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży Voucheru, bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać wysłane na adres
  – drogą pocztową: New-Sport Kamil Bieryło, ul. Śródleśna 18, 16-001 Ignatki-Osiedle
  – drogą elektroniczną kontakt@logic-games.pl , z wyróżnieniem w tytule e-maila numeru Vouchera oraz słowem „odstąpienie od umowy”.
 2. Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, od momentu otrzymania Voucheru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Wszystkie płatności otrzymane od klienta, zostaną zwrócone w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy. Zwrot pieniędzy nastąpi przy użyciu tego samego sposobu płatności, z którego została dokonana zapłata za przedmiotowy Voucher.

§ 8. Reklamacje

 1. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta, a także związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego, należy kierowa na adres: kontakt@logic-games.pl lub adres pocztowy New-Sport Kamil Bieryło, ul. Śródleśna 18, 16-001 Ignatki-Osiedle. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, w jakim czasie reklamacja zostanie rozpatrzona.
 2. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z Zamówienia przysługuje Klientowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 3. Sklep Internetowy prowadzi politykę ochrony i przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a także Polityką prywatności dostępną w każdym czasie na stronie internetowej www.logic-games.pl Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usuwania.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy polskiego Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):
  Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.